Reglementen vrijeklassen

Aansprakelijkheid:

 1. De minimale leeftijd voor deelnemers bedraagt 13 jaar
 2.  Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
 3. De organisatie van de zeepkistenrace, noch de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn op geen enkele
 4. wijze aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race.
 5. De organisatie, noch de door haar ingeschakelde hulppersonen is eveneens niet aansprakelijk voor
  eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van derden (toeschouwers / materieel), die wordt toegebracht door deelnemers of toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.
 6. Minderjarige deelnemers nemen deel onder verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers

Veiligheid:

 1. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor een veilig ontwerp en de bouw van hun zeepkist.
 2. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race.
 3.  Het afsteken van vuurwerk is niet toegestaan.
 4. Deelnemers mogen niet deelnemen wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicatie welke de
  rijvaardigheid negatief beïnvloed. De organisatie behoudt zich het recht voor hierover te oordelen. Bij het vermoeden van invloed van alcohol, drugs of medicatie die de rijvaardigheid mogelijk beïnvloedt is de organisatie bevoegd de deelnemer van deelname uit te sluiten.
 5. De bestuurder en bijrijders zijn verplicht om een goed passende integraalhelm te dragen tijdens de race.Handschoenen, knie- en elleboog beschermers worden aangeraden. Het niet dragen van een helm zal leiden tot diskwalificatie en uitsluiting van de race. Fiets helmen zijn niet toegestaan

 Zeepkist:

 1. Deelnemende zeepkisten moeten minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
 2. De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken en deze moeten gedurende de race (buiten evt.
  beproevingen in het parcours) de grond continu raken. De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke stuurinrichting, welke door de bestuurder veilig en stabiel bedienbaar is en mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien (ook geen trappers);
 3. De zeepkist mag niet langer zijn dan 2,20 m, breder zijn dan 1,50 m en hoger zijn dan 1,80 m;
 4. De minimale bodemvrijheid moet 18 cm zijn en het gewicht niet zwaarder dan 80 kg;
 5. De zeepkist moet voorzien zijn van één of meerdere (max. drie) deugdelijke en veilige zitplaatsen;
 6. De zeepkist mag geen uitstekende, losse en/of scherpe delen hebben;
 7. Het zitvlak mag zich maximaal op 40 cm hoogte bevinden (gemeten vanaf de grond);
 8. Voeten moeten te allen tijde binnen het voertuig blijven en mogen nimmer de baan of de wielen kunnen
  raken tijdens de race;
 9. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie.
  Deze behoudt zicht het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een zeepkist af te keuren. Het niet af keuren van een zeepkist houdt geen garantie voor de veiligheid in en kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid van de organisatie of de door haar ingeschakelde hulppersonen.

Race:

 1. Het aantal deelnemers zal bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang van de race. Over het tijdstip van
  aanvang wordt nog gecommuniceerd via de website;
 2. De technische keuring start anderhalf uur voorafgaand aan de race en sluit een half uur daarvoor.
  Indien de zeepkist niet wordt afgekeurd, zal het startnummer worden overhandigd. Het startnummer moeten duidelijk zichtbaar op de voorzijde van de zeepkist worden aangebracht;
 3. Een deelnemend team mag maximaal uit 5 personen bestaan. Waarvan maximaal 2 personen plaats mogen
  nemen in de zeepkist en maximaal 3 personen de zeepkist duwen. Duwen mag binnen de aangegeven zone;
 4. De zeepkist moet gedurende de manche door 1 en dezelfde bestuurder bestuurd worden, in een eventuele
  2e manche mag de zeepkist door een andere bestuurder worden bestuurd;
 5. De bestuurder dient te allen tijde met de veiligheid van zichzelf en anderen rekening te houden;
  Bij ernstige overtredingen kan de organisatie beslissen de deelnemer(s) te diskwalificeren.
 6. De tijdwaarneming geschiedt aan de hand van elektronische tijdswaarneming;
 7. Over de uitslag van de tijdwaarneming kan niet worden gereclameerd;
 8. Tijdens het rijden zullen de deelnemende teams beoordeeld worden op de snelste tijd. Daarnaast zal de jury
  een originaliteitsprijs uitreiken;
 9. De hindernissen die genomen moeten worden, worden op de wedstrijddag bekend gemaakt;
 10. De organisatie bepaalt de startvolgorde;
 11. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding/organisatie/door de organisatie ingeschakelde hulppersonen dienen te allen tijde te worden opgevolgd.